آرامگاه سعدی

اشعاری از سعدی در وصف خداوند ...

نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی

که به دوستان یکدل، سر و دست برفشانی

آرامگاه سعدی

 

نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو

که به تشنگی بمردم، بر آب زندگانی

 

 

آرامگاه سعدی

 

دل عارفان ببردند و قرار پاکبازان

همه شاهدان به صورت، تو به صورت و معانی

 

 

آرامگاه سعدی

 

نه عجب کمال حسنت که به صد زبان بگویم

که هنوز پیش ذکرت خجلم ز بی زبانی


آرامگاه سعدی

 

تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری

عوض تو من نیابم که به هیچ کس نمانی

 

 

آرامگاه سعدی


نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم

"همه بر سر زبانند و تو در میان جانی"

 

آرامگاه سعدی

عجبت نیاید از من سخنان سوزناکم

عجب است اگر بسوزم چو بر آتشم نشانی

 

 

آرامگاه سعدی

 

 

 

 


مده ای رفیق پندم که نظر به وی فکندم

تو میان ما ندانی که چه می رود نهانی

 

 

آرامگاه سعدی

 

بت من چه جای لیلی که بریخت خون مجنون

اگر این قمر ببینی دگر آن سمر نخوانی

 

 

آرامگاه سعدی

مزن ای عدو به تیرم که بدین قدر نمیرم

خبرش بگو که جانت بدهم به مژدگانی

 

آرامگاه سعدی

 

غم دل به کس نگویم که بگفت رنگ رویم

تو به صورتم نگه کن که سرائرم بدانی


آرامگاه سعدی

 

دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد

نه به وصل میرسانی نه به قتل می رهانی

 

آرامگاه سعدی

 

 
/ 0 نظر / 50 بازدید