دریاچه تار ، جلوه آفرینش 2

خداوند ، زیباست و زیبائیها را دوست دارد...


منزل شب را تو دراز آوری                  روز فرو رفته،تو بازآوری

روشنی عقل،تو به جان داده ای     چاشنی دل، به زبان داده ای

گرچه کنی قهر، بسی را زما          روی شکایت نه کسی را زما

چرخ روش قطب ثبات از تو یافت       باغ وجود، آب حیات از تو یافت

غمزه نسرین نه زباد صباست           کز اثر خاک تواش توتیاست

پرده سوسن که مصابیح تست     جمله زبان از پی تسبیح تست

غنچه،کمربسته که ما بنده ایم        گل همه تن،جان که به توزنده ایم

ظلمتیان را همه بی نور کن             جوهریان را ز عرض، دور کن

بنده نظامی که یکی گوی تست      در دو جهان خاک سر کوی تست

خاطرش از معرفت آباد کن                گردنش از دام غم آزاد کن

 

نظامی گنجوی

                           خداوند، زیباست و زیبائیها را دوست دارد...

 
 
/ 0 نظر / 33 بازدید