طبیعت زیبای ایران

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

سوادکوه

سوادکوه

 

زندگی زیباست ای زیباپسند           زیبا اندیشان بدین زیبارسند

آنچنان زیباست این بی بازگشت      کز برایش میتوان ازجان گذشت

سوادکوه

سوادکوه

سوادکوه

سوادکوه

سوادکوه

سوادکوه

سوادکوه

سوادکوه

سوادکوه

سوادکوه

سوادکوه

 

سوادکوه

سوادکوه

سوادکوه

سوادکوه

سوادکوه

سوادکوه