طبیعت زیبای ایران

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

غار کتله خور زنجان

غار کتله خور زنجان

غار کتله خور زنجان

 غار کتله خور زنجان

غار کتله خور زنجان

 

غار کتله خور زنجان

غار کتله خور زنجان

غار کتله خور زنجان

غار کتله خور زنجان

غار کتله خور زنجان

غار کتله خور زنجان

 

غار کتله خور زنجان

 

غار کتله خور زنجان

 

غار کتله خور زنجان

غار کتله خور زنجان

غار کتله خور زنجان

 

غار کتله خور زنجان

 

غار کتله خور زنجان

 

غار کتله خور زنجان

غار کتله خور زنجان

غار کتله خور زنجان

غار کتله خور زنجان

 

 

غار زیبای کتله خور در 160 کیلومتری جنوب زنجان و 7 کیلومتری غرب شهرستان گرماب قرار دارد (90 کیلومترفاصله مستقیم هوایی از زنجان). برای دیدن این غار میتونید از مسیر آسفالته زنجان>سلطانیه>خدابنده>گرماب حرکت کنید و به این شاهکار آفرینش برسید. ضمن اینکه از طریق جاده همدان به کبودر آهنگ  (170 کیلومتری شمال همدان) هم قابل دسترسی است.