طبیعت زیبای ایران

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

طبیعت اطراف قیدار

گزارش تصویری از طبیعت اطراف قیدار در جنوب استان زنجان

قیدار

قیدار

قیدار

قیدار

 

قیدار

قیدار

قیدار

قیدار

قیدار

قیدار