طبیعت زیبای ایران

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

کویر ، آرزوی من

کویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویرکویر